Θεοδώρα (Δώρα) Νικολογιάννη 2ο ΝTAN, Αϊκιντο Π. Φάληρο.