Επιτροπή Εξετάσεων

Οι εξετάσεις διοργανώνονται από την Επιτροπή Εξετάσεων. Σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Επιμόρφωσης, είναι υπεύθυνοι για την διατήρηση του τεχνικού προτύπου και τη συνοχή με τον οργανισμό.

Μέλη:

Janet Clift

CV

Eamonn Devlin

CV

Παναγιώτης Ευσταθίου

CV

Γεώργιος Μαργαρίτης

CV