Ομοσπονδία

Το Αϊκικάι Ελλάδος λειτουργεί μέσω της Τεχνικής, Εξεταστικής και Διευθύνουσας Επιτροπής του. Τα μέλη αυτών των επιτροπών, οι ρόλοι και οι δικαιοδοσίες τους περιγράφονται παρακάτω: